مجله دندانپزشکی- هیات تحریریه
لیست هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول:
دکتر امیررضا رکن

سردبیر
دکتر تبسم هوشمند AWT IMAGE
استاد، گروه آموزشی مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.

مدیر اجرایی:
دکتر مرجان بهروزیبخش AWT IMAGE

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر کلوین یان افراشته فر
استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی و ترمیمی، دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا.

دکتر مریم امیدخدا
دانشیار گروه آموزشی ارتودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر حمید جعفرزاده
استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر احمد جعفری قوام آبادی
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر رزا حقگو
استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

دکتر عبدالرحیم داوری
استاد گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یزد، یزد، ایران.

دکتر مریم ربیعی
دانشیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان، رشت، ایران.

دکتر کتایون سرگران
استادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر شیوا شیرازیان
دانشیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر علیرضا صدر
دانشیار گروه آموزشی پیشگیری ترمیمی، دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو، ژاپن.

دکتر فهیمه طباطبایی
استادیار گروه آموزشی مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر هادی قاسمی
استادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر زینب کدخدا
دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر عباس کریمی
دانشیار گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر اللهیار گرامی
استاد گروه آموزشی ارتودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر داریوش گودرزی‌پور
دانشیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدرضا ملاک‌زاده
استادیار گروه آموزشی بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

دکتر نازنین مهدوی
استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدرضا نخعی
دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب