مجله دندانپزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

شماره جاری: 1401، دوره 35 ،شماره 0
شاپا: ۱۰۲۴-۶۴۱X
شاپای الکترونیکی: ۲۰۰۸-۲۴۴۴
 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
ناشر: دانشکده دندانپزشکی
مدیر مسئول: دکتر زینب کدخدا
سردبیر: دکتر تبسم هوشمند
مدیر اجرائی: دکتر مرجان بهروزی بخش
مشاور آمار و روش تحقیق: دکتر شیما یونس پور
ویراستار علمی: دکتر مریم پیرمرادیان - دکتر طیبه ابراهیمی- دکتر پردیس اکبری
ویراستار ادبی: سارا اسدی نیا
صفحه آرا: سارا اسدی نیا
مسئول امور دفتری: زهرا آجرلو
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب