مجله دندانپزشکی- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله دندانپزشکی در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:
 

CABI
CINAHL
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ebsco
Google Scholar Metrics

Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
Iran Journal
Islamic World Science Citation Center (ISC)

Scientific Information Database (SID)
Ulrich
WorldCat

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.116.24.fa
برگشت به اصل مطلب