یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 35 - (3-1401) - 8 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 34 - (3-1400) - 25 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 4 (11-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 3 (7-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 2 (6-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 1 (5-1399) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 4 (11-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 3 (8-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 2 (7-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 1 (4-1398) - 9 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 4 (11-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 3 (8-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 2 (6-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 1 (3-1397) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 4 (11-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 3 (7-1396) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 2 (5-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 1 (3-1396) - 9 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 4 (11-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 3 (8-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 2 (8-1395) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 1 (4-1395) - 10 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 4 (11-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 3 (7-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 2 (4-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 1 (2-1394) - 10 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 4 (11-1393) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 3 (6-1393) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 2 (3-1393) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 1 (1-1393) - 10 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 4 (11-1392) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 3 (5-1392) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 2 (2-1392) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 1 (1-1392) - 10 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 4 (11-1391) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 3 (4-1391) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 2 (1-1391) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 1 (1-1391) - 10 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 4 (11-1390) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 3 (3-1390) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 2 (2-1390) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 1 (1-1390) - 8 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 4 (11-1389) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 3 (9-1389) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 2 (8-1389) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 (4-1389) - 10 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (11-1388) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (9-1388) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 2 (8-1388) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 (5-1388) - 10 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (11-1387) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (9-1387) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (8-1387) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (7-1387) - 10 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 4 (11-1386) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 (3-1386) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 2 (2-1386) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 (2-1386) - 12 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (11-1385) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (3-1385) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (2-1385) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (1-1385) - 12 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (11-1384) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (2-1384) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (2-1384) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (1-1384) - 12 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (11-1383) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (5-1383) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (3-1383) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (1-1383) - 12 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (11-1382) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (2-1382) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (2-1382) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (1-1382) - 10 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (11-1381) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (3-1381) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (2-1381) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (1-1381) - 10 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (11-1380) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (6-1380) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (5-1380) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (4-1380) - 10 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (7-1379) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (2-1379) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (1-1379) - 9 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (7-1378) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (6-1378) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (5-1378) - 8 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (5-1377) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (3-1377) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (2-1377) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (1-1377) - 8 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (3-1376) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (2-1376) - 8 مقاله

سال 1375
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (4-1375) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (3-1375) - 8 مقاله

سال 1374
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (4-1374) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (3-1374) - 8 مقاله

سال 1373
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (4-1373) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (3-1373) - 8 مقاله

سال 1372
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (5-1372) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (4-1372) - 6 مقاله

سال 1371
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (5-1371) - 9 مقاله

سال 1368
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (5-1368) - 10 مقاله

سال 1366
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (7-1366) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (6-1366) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (5-1366) - 6 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2022 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb