مجله دندانپزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

شماره جاری: 1398، دوره 32 ،شماره 3
شاپا: 1024-641X

شاپای الکترونیکی: 2008-2444
 

صاحب امتیاز:دانشگاه علوم پزشکی تهران
ناشر: دانشکده دندانپزشکی
مدیر مسئول: دکتر امیر رضا رکن
سردبیر: دکتر تبسم هوشمند
مدیر اجرائی: دکتر مرجان بهروزی بخش
مشاور آمار و روش تحقیق: دکتر جواد خرازی فرد
ویراستار انگلیسی: دکتر مریم پیرمرادیان
ویراستار علمی: دکتر مریم پیرمرادیان  

ویراستار ادبی: دکتر مریم پیرمرادیان- سارا اسدی نیا
صفحه آرا: سارا اسدی نیا
مسئول امور دفتری: زهرا آجرلو
امور چاپ: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب